Výrobní část systému IPOS

Obsah

Cenové nabídky

Zpracování správných cenových nabídek je možné jedině na základě přesné znalosti vlastních nákladů. K tomu slouží celý modul normativní základny, její aktualizace, úpravy zdrojů dle informací ze skladu, mezd a dodavatelské fakturace. Modul může využívat různé měny, akordní listy, zdroje pro různé oblasti, porovnání s cenami jiných systémů, vícejazyčné nabídky i možnost práce s různými normativními základnami. Pro rychlou tvorbu nabídek i bez projektové dokumentace slouží modelování z realizovaných akcí nebo podobných nabídek.

Výrobní kalkulace

Cenová nabídka je podložena výrobní kalkulací a tak je na začátku stavby známa nákladová náročnost. Na základě detailní výrobní kalkulace lze správně nejen stanovit odbytovou cenu pro investora, ale i správně a včas hmotně zainteresovat vlastní pracovníky na úspoře nákladů.

Harmonogramy staveb

Cenová nabídka promítnutá v čase, včetně všech zdrojů v čase, umožňuje kvalifikovaně rozhodovat s minimálním rizikem. Řídící systém IPOS umí pracovat se všemi stavbami najednou a nabídky získané a zařazené do výrobního programu lze přehledně tisknout včetně průběhu odbytu a nákladu za objekt, stavbu, středisko, útvar, závod i celou firmu v libovolném detailu, dle požadavků řídících pracovníků. Celý výrobní program firmy, promítnutý v čase, je neocenitelnou informací pro řízení a rozhodovaní o obchodní strategii firmy a dává trvalý přehled o současném stavu výrobního programu.

Výrobní a stavební fakturace

Pro zjednodušení práce stavbyvedoucích je systém vybaven modulem pro vystavování a kontrolu stavu fakturace. Zde se pouhým zadáním soupisu provedených prací automaticky vystavuje faktura, konečná faktura, výrobní faktura, zálohový list, odpočet záloh, pozastávka, přehled subdodávek a výrobní faktura se přenese do výkazu hospodaření. Systém trvale kontroluje čerpání rozpočtu, vícepráce, čerpání financí po objektech a stavbách, přímo zapisuje stavební faktury do knihy faktur, provádí zaúčtování, kontroluje platby se saldokontem a umí po stavbách vyhodnotit stav financování (porovnání čerpání finančních prostředků od investora se skutečným stavem provedených prací na stavbě), ke zjištění předfinancování nebo nedofinancování jednotlivých staveb i celé firmy v čase. Stavební fakturace ohodnocená kalkulovanými náklady je jako výrobní faktura promítána do výkazu hospodaření, pro průběžnou kontrolu hospodaření. Měsíční výrobní fakturaci má stavbyvedoucí k dispozici v okamžiku zpracování soupisu provedených prací a má k dispozici i přehled za celé středisko či útvar.

Výkazy hospodaření

Všechna data zpracovávaná systémem IPOS jsou automaticky načítána do výkazu hospodaření, kde jsou průběžně proti sobě na úrovni nejmenšího detailu, kterým je účetní objekt, porovnávány plánované náklady dle kalkulačního vzorce, náklady z výrobních faktur a skutečně vynaložené náklady vykázané účetnictvím. Ve výkazech hospodaření je měsíčně od počátku stavby trvalý přehled o stavu jednotlivých staveb nebo středisek, útvarů, závodů či celé firmy. Takovéto zprůhlednění ekonomických výsledku v čase dává firmě jistotu při pohybu uvnitř tržního prostředí a včasná reakce na špatná rozhodnutí minimalizuje rizika, která jsou v případě neprůhlednosti vlastního řídícího systému u investiční výstavby značná a ohrožují přímo i existenci stavebních firem.

Doložení ekonomických výsledků

Pro odstranění zbytečných diskusí uvnitř firmy o skutečně vynaložených nákladech na realizaci stavby je přímo z výrobní části systému IPOS možno doložit kteroukoliv hodnotu skutečných nákladů prvotním dokladem. Tím mají možnost stavbyvedoucí i ostatní řídicí pracovníci se kdykoliv přesvědčit o výši skutečných nákladů bez nutnosti obtěžovat jiné pracovníky firmy. Vedle výše nákladů a výnosů stavební zakázky mají stavbyvedoucí trvalý přehled o všech uhrazených a neuhrazených fakturách na svých stavbách i detailní přehled i o všech zabudovaných materiálech.

Grafické vyhodnocení

Pro zvýšení názornosti a průhlednosti celého řídícího systému je využíváno grafického zobrazení výsledků z výkazu hospodaření. Zde jsou plán, výrobní fakturace i skutečnost porovnány v průběhu času z libovolně zadaného pohledu uživatele do grafů měsíčních, za období, koláčových a součtových. Porovnat lze data v libovolném členění detailu kalkulačního vzorce. Takto porovnaná data jsou názorně a vypovídajícím způsobem zpřístupněna nejširšímu okruhu řídících pracovníků pro rychlou orientaci a odhalení míst, které si vyžadují okamžité řešení, čímž výrazně přispívá k úspoře nákladů a tím ke zvyšování zisku.

Subdodávky

Většina stavebních firem již nezajišťuje stavbu pouze svými vlastními pracovníky ale, k zajištění požadovaného termínu stavby je stále více potřeba využívat služeb subdodavatelů. Pro přehled o stávajícím aktuálním stavu všech subdodavatelských vztahů , včetně finančního i fyzického přehledu o aktuálním stavu jednotlivých subdodávek slouží v systému IPOS modul subdodávky. V této části systému IPOS lze sledovat a vyhodnocovat jednotlivé smlouvy se subdodavateli i proti smluvnímu vztahu s investorem a grafické vyhodnocení subdodávek včas upozorňuje na případné skluzy subdodavatelů proti požadovaným termínům.Sídlo firmy a zastoupení

IPOS-SOFT spol. s r.o.
Vrchlického 735/4
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 816 811
Fax : +420 417 816 812
E-mail: info@ipossoft.cz


Praha »
Brno »
Tábor »
Havířov »