Ekonomická část systému IPOS

Obsah

Finanční účetnictví

Tato část řeší kompletní účtování, zpracování průběžných, měsíčních a ročních hlavních knih, výsledovek, rozvah na úrovni středisek, zakázek a celé firmy. Všechny účetní agendy do finančního účetnictví zaúčtovávají automaticky bez zbytečného duplicitního pořizování dat a při využití předkontací odstraňují možnost chybného zaúčtování.

Vnitropodnikové účetnictví

Zde je umožněno vnitřní sledování a účtování dle potřeb a organizačního členění stavebních firem tak, aby byl trvalý přehled o stavu na úrovni středisek, útvarů i jednotlivých zakázek.

Skladové hospodářství

Ve skladovém hospodářství je možno vést hlavní a vedlejší sklady, sklady stavbyvedoucích, reglety staveb, odpisy do spotřeby z reglet staveb, převody materiálu i přímou spotřebu průbežkami. Sklad umožňuje evidenci několika cen, sledování trvanlivosti, obrátkovosti, druhovosti, využití čárových kódů, napojení na pokladní systémy, prodej v různých cenách i přímo ze skladu, fakturaci, inventury a množství tiskových přehledů o pohybech materiálu v čase. Sklad poskytuje rovněž přímo informace o současných nákupních cenách pro zpracovatele cenových nabídek staveb. Přímou vazbou s investičním majetkem a finančním účetnictvím jsou veškeré skladové pohyby přímo zaúčtovávány.

Pokladna

Tento modul řeší veškeré operace spojené s pohybem peněz v přímých platbách. Umožňuje vedení neomezeného počtu samostatných pokladen, trvalý přehled o stavu na jednotlivých pokladnách a kontrolu zaúčtování.

Fakturace

Fakturace řeší veškeré operace s přijatými i vydanými fakturami, včetně jejich vystavování. Podle předkontací se provádí automatické zaúčtovávání, párování s platbami a vystavování příkazů k úhradě faktur automaticky podle data splatnosti nebo individuálním výběrem k platbě. Fakturace pracuje stejně jako pokladna s číselníkem partnerů a umožňuje udržovat trvalý přehled o závazcích a pohledávkách podle různých pohledů a požadavků. Tiskové sestavy lze vybírat podle mnoha parametrů libovolným výběrem dle potřeb uživatele.

Statistika a daně

K rychlé tvorbě přehledů pro statistiku a správce daní slouží tato část. Zpracovává účetní data do tabulek pro přehled o časovém vývoji financí, daní, včetně DPH na výdaji i příjmu, včetně jejich průkazného zdokladováni.

Mzdy a personalistika

Mzdová a personální agenda nejen řeší kompletní problematiku zpracování mezd z legislativního pohledu, ale především dovoluje automatické směrování na střediska a zakázky a to všech složek mezd, včetně ostatních mzdových nákladů jako jsou daně a odvody, aby obrázek o skutečných nákladech staveb byl úplný. Program splňuje i požadavky na správné zatížení mzdovými náklady jednotlivých zakázek při pohybu pracovníků mezi jednotlivými stavbami v průběhu měsíce. Samozřejmostí je zpracování mezd do úrovně vystavení příkazu k úhradě na osobní konta pracovníků a správce daně i odvodu z mezd včetně zaúčtování výplat. Komfort tiskových sestav, automatické výpočty, spolu s jednoduchým ovládáním a kontrolou, minimalizují čas potřebný pro zpracování mezd.

Banka

Zpracování finančních operací mezi stavební firmou a peněžními ústavy obsahující zpracování dokladů k úhradě, vystavení příkazu k úhradě, párování výpisu z banky proti fakturaci a přehledy stavů na účtech. Elektronický styk s bankami je zajištěn přímou komunikací s bankami v e formátech těchto bank.

Práce s cizími měnami

Celý informační systém IPOS je přizpůsoben pracovat s různými měnami, včetně práce s vyrovnáním kursových rozdílů.

Pohledávky a upomínky

Ze salda vzájemných vztahů s partnery je možno uvnitř systému automaticky vytvářet vzájemné zápočty, vystavovat dobropisy, pohledávky a upomínky na základě vzájemně provázaných dokladů. Propojením všech finančních operací v jediném informačním systému se minimalizuje i riziko případných chybných plateb.

Přehledy a výkazy DPH

Automatické zpracování výkazů DPH včetně doložení detailními výpisy prvotních dokladů zjednodušuje práci s DPH jak u faktur, tak i u záloh podle nových předpisů

Zásobování

K zajišťování materiálu je systém IPOS vybaven modulem zásobování, kde je možno evidovat aktuální stav zásob, vydané a přijaté objednávky, provádět rezervaci na jednotlivé stavební zakázky, sledovat minimální i maximální stavy a ostatní operace související s pohybem materiálu u firmy.

Prodej a spotřeba materiálu

Pro stavební firmu je důležité mít trvalý přehled o aktuální spotřebě materiálu na jednotlivých stavbách pro možnost porovnání a vyhodnocení skutečných materiálových nákladů stavby proti plánovaným nákladům v kalkulaci. Vedle zajišťování materiálu a evidenci spotřeby mohou stavební firmy také využívat prodej materiálu ze svých skladů s možností využívat různých skladových cen, přirážek i slev.

Investiční majetek DM a DDM

K evidenci investičních prostředků a automatické zpracování daňových a účetních odpisů se využívá modul investičního majetku. Moduly investičního majetku jsou propojeny s dopravou a půjčovnou tak, že je přehled nejen o pořízení a odpisu investičního majetku, ale i o hospodaření s tímto majetkem.

Půjčovna

Při zajištění realizace stavebních prací využívají stavební firmy velké množství dlouhodobého majetek i dlouhodobého drobného majetku. K zajištění efektivního využití finančních prostředků investovaných do pořízení tohoto investičního majetku a zajištění vysoké obrátkovosti těchto prostředků slouží modul půjčovny. Tento modul umožňuje trvalý přehled o aktuálním nasazení a využití všech investičních i neinvestičních prostředků a díky automatické generaci fakturace rovněž ekonomicky motivuje pracovníky firmy k jejich plnému využití.

Evidence pozemků

Pro stavební firmy i investorské organizace, které při svém podnikání mají ve své správě velký počet pozemků, byl pro správu a efektivní hospodaření s těmito pozemky vyvinut modul evidence pozemků.

Doprava a mechanizace

Pro řízení dopravy a mechanizace u stavební firmy je systém IPOS vybaven vlastním modulem dopravy a mechanizace, který je provázán s ekonomikou a investičním majetkem tak, aby bylo odstraněno jakékoliv zbytečné duplicitní pořizování dat souvisejících s provozem strojů a dopravy. Detailní sledování nákladů i výkonů na jednotlivé mechanizační prostředky pomáhá stavební firmě k minimalizaci nákladů na realizaci staveb. Vedle detailních záznamů o provozu vozidla a souhrnné fakturace na základě těchto podkladů se automaticky zpracovávají rovněž karty CCS, případně je možno využití i podporu pro vlastní čerpací stanice.

Cestovní příkazy

K evidenci a zúčtování pracovních cest je navíc systém IPOS doplněn o modul Cestovní příkazy, aby nemusel být do systému IPOS zařazován zbytečně cizí modul pro sledování těchto cest.

Dílenská výroba

Pokud stavební firma vedle běžné stavební činnosti provozuje rovněž různé prvotní výroby, jako jsou dílny, výroba oken, prefabrikátů a podobě, které jsou později zabudovávány do stavby, případně jako výrobky prodávány jiným firmám, je součástí systému IPOS modul dílenská výroba. Tento modul umožňuje řízení dílenské výroby, sledování nákladů na jednotlivé výrobky, fakturaci těchto výrobků, případně jejich příjem do stavu skladu včetně aktivace.Sídlo firmy a zastoupení

IPOS-SOFT spol. s r.o.
Vrchlického 735/4
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 816 811
Fax : +420 417 816 812
E-mail: info@ipossoft.cz


Praha »
Brno »
Tábor »
Havířov »